INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest :
DRUKARNIA I STUDIO GRAFICZNE PRINTPARK Andrzej Zdanowski
ul. Grunwaldzka 9/6a, 14-200 Iława
NIP: 744-134-90-43
woj. warmińsko-mazurskie, Polska
2. Jak się z nami skontaktować ?
za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@printpark.pl telefonicznie: 896482266; pisemnie na adres: DRUKARNIA I STUDIO GRAFICZNE PRINTPARK Andrzej Zdanowski
ul. Grunwaldzka 9/6a, 14-200 Iława
3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO):
• Zawarcia i realizacji umowy
• Obsługi reklamacji, w przypadku gdy złożą Państwo taką reklamację
• Kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z realizacją umowy
Ponadto przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych ( art.6 ust. 1 lit c.) RODO)
Przetwarzamy Państwa dane osobowe także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w następujących celach wskazanych poniżej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO):
• Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, również osób trzecich
• Przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych, oraz w celu zapewnienia zasady rozliczalności wynikającej z przepisów prawa
W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a):
4.Udostępnienie danych osobowych
1. W związku z realizacją naszych usług Państwa dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, rachunkowe lub firmom kurierskim .
2. Twoje dane mogą zostać ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w następujących celach:
• Dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• Statystycznych i archiwizacyjnych.
7. Przysługujące Państwu prawa:
• prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
• Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
• Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
• Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
• Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu, chyba że będą istniały prawnie uzasadnione podstawy prawne przetwarzania.
Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa
• Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Wymóg podania danych
Podanie przez Państwa Danych Osobowych w Pracowni Projektowej jest dobrowolne, jednak jest konieczne do zawarcia i wykonania Umowy .
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
W trakcie przetwarzania danych na potrzeby realizacji zawartej z Państwem umowy nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO